ᓇᑦᓯᖅ

Baby Seal

ᖃᔅᓯᒐᓚᐃᑦ ᐆᒪᔪᐃᑦ ᐊᔾᔨᒌᖕᓂᖏᑦ ᓇᑦᑎᕐᓂᑦ ᓄᓇᕘᑉ ᐃᒪᖓᓐᓂ ᐊᖏᕐᕋᖃᖅᐳᑦ: ᑎᕆᑐᕋᓛᖅ, ᖃᐃᕈᓕᒃ, ᐅᒡᔪᒃ, ᓇᑦᓯᕙᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓯᒋᐊᖅ ᓇᑦᑏᑦ. ᑎᕆᑐᕋᓛᖅ ᓇᑦᑏᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᓛᖑᕗᑦ ᓇᑦᑎᕐᓂᑦ ᐆᒪᔪᐃᑦ ᐊᔾᔨᒌᖕᓂᖏᓐᓂᑦ ᐃᓄᖕᓄᑦ.

ᑎᕆᑐᕋᓛᖅ ᓇᑦᑎᖅ ᐊᑦᑎᖅᑕᐅᓯᒪᕗᖅ ᑎᕆᑐᕋᓕᖏᓐᓂᑦ ᑕᖅᓴᖏᓐᓂᑦ ᕿᓯᖓᓂᑦ; ᖃᐅᔨᓴᐃᓂᕐᒧᑦ ᓄᓇᓕᐅᔪᒥᑦ ᐆᒪᔪᐃᑦ ᐊᔾᔨᒌᖕᓂᖏᓐᓂᑦ ᐊᑎᖃᖅᑎᑕᐅᕗᖅ ᐳᓴ ᕼᐃᔅᐱᑕ ᐃᓚᒌᓂᑦ ᕗᓱᑕᐃ (ᓇᑦᑎᓪᓚᕇᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓯᐅᑎᖃᙱᑦᑐᑦ ᓇᑦᑏᑦ) ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᑕᐃᕙᖏᑦ ᓇᑦᓯᕐᒥᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓇᑦᑎᖅ.

ᑎᕆᑐᕋᓛᖅ ᓇᑦᑎᖅ ᐃᓚᒋᔭᐅᓯᒪᕗᖅ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐆᒪᔪᐃᑦ ᓇᔪᒐᖃᕐᕕᖏᓐᓂᑦ ᐊᑯᓂᒻᒪᕆᐊᓗᒃ. ᑕᕆᐅᒥᐅᑕᐅᒐᔪᒃᑐᑦ ᑭᓯᐊᓂ ᓯᑯᒦᒐᔪᒃᑭᓪᓗᑎᒃ. ᐃᒻᒪᖄ, ᐊᓂᖅᑎᕆᕝᕕᖃᐅᐳᖅ ᑕᐃᔭᐅᔪᓂᑦ ᐊᓪᓗ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᒡᓗ, ᐆᒪᔪᓐᓇᖅᑎᑦᑎᕙᒃᑐᓂ ᓯᑯᒧᑦ ᐅᓕᒃᓯᒪᔪᒥᑦ ᑕᕆᐅᕐᒥᑦ. ᐱᑕᖃᒐᔪᓛᑦᑎᐊᑦ ᓇᑦᑎᐅᓪᓗᑎᒃ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᖓᓯᒃᑐᐊᓗᖕᒧᑦ ᐃᓕᐅᖅᑲᐅᓯᒪᐅᖅᖢᑎᒃ.

ᓇᑦᓯᑦ ᒥᑭᓛᖑᕗᑦ ᐆᒪᔪᐃᑦ ᐊᔾᔨᒌᖕᓂᖏᓐᓂᑦ ᓇᑦᑎᕐᓂᑦ, ᐅᖁᒪᐃᓐᓂᖃᖅᐳᖅ 60-70 ᑭᓗᒍᕌᒻᒥᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᕈᒐᔪᙱᖦᖢᑎᒃ ᑕᑭᓂᐅᔪᒥᑦ 1.5-1.6 ᒦᑕᓄᑦ ᐅᖓᑖᓄᑦ. ᐆᒪᔪᓐᓇᖅᐳᖅ ᐊᕐᕌᒍᓄᑦ 40-ᓄᑦ ᐅᖓᑖᓄᓪᓘᓐᓃᑦ. ᑖᓐᓇ ᐆᒪᔪᐃᑦ ᐊᔾᔨᒌᖕᓂᖏᓐᓂᑦ ᓱᖏᐅᔾᔨᓯᒪᑦᑎᐊᖅᐳᖅ ᓂᒡᓚᓱᒃᑐᒥ, ᒪᓴᐅᔪᒥᑦ ᐊᕙᑎᐅᔪᒥᑦ. ᐃᔾᔪᔪᐊᓗᖕᒥᑦ ᐅᖅᓱᒥᑦ ᕿᓯᖓᑕ ᐊᑖᓂ ᐅᖅᑰᑎᑦᑎᓲᖑᕗᖅ ᓂᒡᓕᓇᕐᔪᐊᖅᑐᒥ ᐃᒪᐅᑉ ᓂᒡᓚᓱᖕᓂᖓᓂ, ᐊᒻᒪᓗ ᐊᐅᖓᑦ ᖁᑦᑎᒃᑐᒥ ᐊᓂᕐᓂᒃᓴᓕᖕᒥᑦ ᐱᓯᒪᑦᑎᔪᓐᓇᖅᑐᒥ ᐱᔪᓐᓇᖅᑎᑦᑎᕗᖅ ᐊᖅᑲᐅᒪᓂᕐᒧᑦ ᐊᑯᓂᐸᓗᐊᓗᒃ ᓂᕿᒃᓴᖅᓯᐅᖅᑎᓪᓗᒋᑦ.

ᑎᕆᑐᕋᓛᖅ ᓇᑦᑎᖅ ᓂᕆᕙᒃᐳᑦ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᓂ ᐃᖃᓗᖕᓂᑦ ᐃᖃᖓᓂ ᕿᒥᕐᓗᖃᙱᑦᑐᓂᑦ, ᑭᓯᐊᓂ ᐊᖑᓇᓱᒃᑕᐅᒐᔪᓛᑦ ᐆᒐᐅᕗᑦ, ᑭᖑᖅᐸᐃᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᑭᖑᕐᐸᕋᓛᑦ (ᑭᖒᖅᑰᔨᔪᑦ ᐳᔾᔫᑎᑦ). ᓂᕆᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᖅᑲᐅᒪᔪᓐᓇᖅᐳᑦ ᐃᑎᓂᓕᖕᓄᑦ 45 ᒦᑕᓄᑦ ᑎᑭᐅᒪᔪᓐᓇᕐᓗᓂ 30 ᒥᓂᑦᓄᑦ. ᓯᑯᖃᙱᑎᓪᓗᒍ, ᑎᕆᑐᕋᓛᖅ ᓇᑦᑏᑦ ᓂᕆᓂᖃᕐᔪᐊᖃᑦᑕᖅᐳᑦ ᖁᐃᒃᑎᓐᓇᓱᐊᖅᖢᑎᒃ .

ᕿᕿᓐᓇᐅᓕᖅᑎᓪᓗᒍ, ᐃᓐᓇᐅᓂᐅᔪᑦ ᓅᓐᓂᐊᖅᐳᑦ ᓯᑯᑦᑎᐊᕙᖕᒧᑦ ᐃᓂᒃᓴᓕᐅᕆᐊᖅᑐᕐᓗᑎᒃ ᕿᑐᙱᐅᕐᓂᕐᒧᑦ. ᐊᕐᓇᓪᓗᑦ ᐃᓐᓇᕈᖅᐸᒃᐳᑦ ᐊᕐᕌᒍᖃᓕᕌᖓᑕ ᑎᓴᒪᓪᓗᐊᓂᑦ, ᐊᖑᓴᓪᓗᑦ ᐃᓐᓇᕈᕐᓇᑎᒃ ᑭᓯᐊᓂ ᐊᕐᕌᒍᐸᓗᖕᓂ 7-ᓂᑦ. ᕿᑐᙱᐅᕐᓂᖅ ᐱᒋᐊᖅᐸᒃᐳᖅ ᐅᐱᕐᙶᕐᔪᐊᖑᓕᖅᑎᓪᓗᒍ, ᑕᐃᑲᓂᒐᓚᒃ ᐹᕐᙳᓕᐊᑦ ᐊᒫᒪᓱᐃᖅᑕᐅᓕᖅᑎᓪᓗᒋᑦ. ᓇᔾᔨᕙᒃᐳᑦ ᑕᖅᑭᐸᓗᖕᓂᑦ 10-11-ᓄᑦ ᐊᑯᓂᐅᑎᒋᔪᒥᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᕐᓇᓪᓗᑦ ᐃᕐᓂᕗᑦ ᐃᓗᓂᑦ ᑕᐃᔭᐅᔪᓂᑦ ᐊᒡᓘᑉ ᖃᓂᒋᔭᖓᓂᓂ ᕿᒧᔾᔪᒃᓯᒪᔪᒥᑦ. ᐊᕐᓇᓪᓗᑦ ᓴᓇᕗᑦ ᐃᓂᒋᓂᐊᖅᑕᒥᓂᑦ ᕿᒧᔾᔪᒃᓯᒪᔪᒥᑦ ᐊᒡᓗᒥᑦ ᐊᑐᖅᐸᒃᑕᖏᓐᓂᑦ ᓯᑯᑦᑎᐊᕙᐅᓂᐅᔪᓂᑦ. ᐃᓂᒋᔭᐅᔪᑦ ᓴᐳᔾᔨᓯᒪᓂᖃᒐᓚᒃᐳᑦ ᓯᓚᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᖑᓇᓱᒃᐸᒃᑐᓄᑦ, ᑭᓯᐊᓂ ᐃᓂᒋᔭᐅᔪᑦ ᐊᖏᓂᖅᓴᓂ ᕿᒧᔾᔪᒃᓯᒪᔪᓂᑦ ᐊᖏᓛᒥᑦ ᓴᐳᔾᔨᓯᒪᓂᖃᖅᐳᑦ. ᐹᕐᙳᓕᐊᑦ ᐊᒫᒪᖃᑦᑕᕈᓐᓃᖅᑎᑕᐅᕗᑦ ᐊᓈᓇᖓᑕ ᐃᒻᒧᖓᓂ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᑐᐃᓐᓇᓂᒃ 6-ᓂᑦ, ᓯᑯᐃᓚᐅᙱᓐᓂᐊᕐᔪᖕᒥᑦ. ᐹᕐᙳᓕᐊᑦ ᐊᒫᒪᓱᐃᖅᑕᐅᓕᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓕᐊᕐᓂᖅ ᐊᓂᒍᖅᑎᓪᓗᒍ, ᓇᑦᑏᑦ ᒪᒫᖅᑐᖅᐳᑦ ᔫᓂᒐᓚᖕᒥᑦ. ᑕᐃᒪᐃᓕᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᓯᑯᒧᐊᓲᖑᕗᑦ ᓯᕿᓐᓂᕐᒦᑦᑕᖅᑐᖅᖢᑎᒃ.

 

img